პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები

● სსიპ პროფესიული კოლეჯი "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის შესახებ - გადაწყვეტილება N381 01.12.2011

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრი შესახებ - გადაწყვეტილება N55 23.02.2012

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის შესახებ - გადაწყვეტილება N27 23.09.2016

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ქარმოების შეწყვეტისა და ბათუმში პროგრამების განხორციელების შესახებ - გადაწყვეტილება N13 28.04.2017

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N50 22.09.2017

● სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N51 22.09.2017

● სსიპ საზოგადოებრივ კოოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N04 06.03.2018

● სსიპ საზოგადოებრივ კოოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N05 06.03.2018

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N49 29.03.2018

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N50 29.03.2018

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N144 07.09.2018

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N155 11.09.2018

● სსიპ საზოგადოებრივ კოოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N156 11.09.2018

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროგრამებზე სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ - გადაწყვეტილება N164 12.09.2018

● სსიპ საზოგადოებრივ კოოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N165 12.09.2018

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N09 28.01.2019

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროგრამებზე სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ - გადაწყვეტილება N10 28.01.2019

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისათვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 29 მარტის N49 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N29 19.03.2019

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისათვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 22 სექტემბრის N50 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N30 19.03.2019

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის N27 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N31 19.03.2019

● სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 11 სექტემბრის N155 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N32 19.03.2019

● სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 7 სექტემბრის N144 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N33 19.03.2019

● სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისათვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 29 მარტის N50 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N34 19.03.2019

● სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - გადაწყვეტილება N81 22.03.2019

● სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ჩარჩო დოკუმენტების საფუძველზე შექმნილი "კულინარიის ხელოვნების", "ელექტროობის", "სასტუმრო მომსახურების", "სატყეო საქმისა" და "ინფორმაციის ტექნოლოგიის" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზესტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გახრდის საკითხის განხილვა - გადაწყვეტილება N82 22.03.2019

● სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N83 22.03.2019

● სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის შესახებ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 23 სექტემბრის #27 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N84 22.03.2019