მარეგულირებელი დოკუმენტები

წესდება

შინაგანაწესი

კოლეჯის სტრუქტურა

თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ერთწლიანი სამუშაო გეგმა

სტრატეგიული გეგმა  

 სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღას’’ ყოველწლიური ანგარიში

მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით გამოცემული სამართლებრივი აქტები

2017 წლის საშემოდგომო მიღების განრიგის დამტკიცების შესახებ, კოლეჯის დირექტორის 2017 წლის 11 აგვისტოს №01-04/102 ბრძანებაში და მის დანართში ცვლილების განხორციელების შესახებ.         დანართი

 

 

2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის მე-2 საფეხურიდან ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის მე-3 საფეხურზე და  მზარეულის მე-2 საფეხურიდან მზარეული მე-3 საფეხურზე (შემდგომ საფეხურზე) გადამსვლელი აპლიკანტებისათვის პროფესიული ტესტირების ჩატარების განრიგის განსაზღვრის, პროფესიული ტესტირების მაქსიმალური ხანგრძლივობის დადგენის, აპლიკანტებისათვის ტესტების  დამტკიცების, ტესტირების შეფასების მინიმალური ზღვარის განსაზღვრის და ტესტირების კომისიი შექმნის შესახებ

 

2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე აპლიკანტების მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველადი საფეხურის რეიტინგული ჩამონათვალის შეცვლის ვადის განისაზღვრის შესახებ 

2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ტესტირებაში მონაწილეობის მიღების მიზნით საგამოცდო ცენტრის განსაზღვრის, პროფესიული ტესტირების ჩატარების განრიგის განსაზღვრის, პროფესიული ტესტირების მაქსიმალური ხანგრძლივობის დადგენის და ტესტირების კომისიის შექმნის შესახებ...

2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პირველად საფეხურზე ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების ხელის შეწყობის მიზნით აპლიკანტთა რეგისტრაციის, რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფის და 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პირველად საფეხურზე ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების ხელის შეწყობის მიზნით  წესრიგის დაცვაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფის  შესახებ...