მარეგულირებელი დოკუმენტები

წესდება

შინაგანაწესი

თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ერთწლიანი სამუშაო გეგმა

სტრატეგიული გეგმა  

 სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღას’’ ყოველწლიური ანგარიში

მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით გამოცემული სამართლებრივი აქტები

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯიში „ახალი ტალღა“ ხანძრის პირობებში ევაკუაციის უზრუნველყოფისათვის პერსონალის მოქმედებების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ  დანართი

2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა’’ ჩარიცხული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტისათვის, ამასთან  2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა’’ პირველად და შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლის დაწყების შესახებ 

2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა ‘’  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა ჩარიცხვის (პროფესიული სტუდენტის სტატუსის მინიჭების), პროფესიული სტუდენტის სტატუსის არ მინიჭების და დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადის გადავადების   შესახებ     დანართი

პროფესიული საგანმანათლებლო (მოდულური) პროგრამის შემუშავების წესი,                  პროგრამის დამტკიცებისა და მასში ცვლილების შეტანის პროცედურა.

სსსმ/შშმ პროფესიული სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცედურები

2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პირველად საფეხურებზე აპლიკანტების მიერ რეიტინგული ჩამონათვალის შეცვლის ვადის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის "ახალი ტალღა" საბიუჯეტო ჯგუფის პროფესიული სტუდენტების საერთო საცხოვრებელში განთავსების განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის 2017 წლის 30 ნოემბრის N01-04/180 ბრძანებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ:

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯში,,ახალი ტალღამფლობელობაში/სარგებლობაში არსებულ შენობა-ნაგებობაში და მის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევასთან დაკავშირებული მოქმედი წესების განსაზღვრის შესახებ

2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პირველად საფეხურზე ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების ხელის შეწყობის მიზნით აპლიკანტთა რეგისტრაციის, რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფის და 2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პირველად საფეხურზე ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების ხელის შეწყობის მიზნით წესრიგის დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების გამოყოფის, ამასთან ტესტირებისა და საცდელი ტესტირების დღის განსაზღვრის  შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს პროფესიულ სტუდენტთა მშობელთა წარმომადგენლის არჩევნების შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღა’’ სამეთვალყურეო საბჭოს პროფესიულ სტუდენტთა მშობელის წარმომადგენლის არჩევნების ორგანიზებისთვის საარჩევნო კომისიის შექმნის, არჩევნებში კანდიტათა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის და არჩევნების დღის განსაზღვრის 2018 წლის 05 აპრილის №01-04/44 ბრძანებაში ცვლილების განხორციელების შესახებ

2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პირველად საფეხურებზე პროფესიულ ტესტირებაში მიღებული ქულის/ქულების შენახვის მიზნით განაცხადის შევსების ვადის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღა’’ 2018 წლის 29 მარტის №01-04/39 ბრძანებაში ცვლილების განხორციელების შესახებ შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღა’’ სამეთვალყურეო საბჭოს პროფესიულ სტუდენტთა მშობელის წარმომადგენლის არჩევნების ორგანიზებისთვის საარჩევნო კომისიის შექმნის, არჩევნებში კანდიტათა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის და არჩევნების დღის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯს ,,ახალი ტალღა’’და სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს შორის 2018 წლის 19 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N07-05/3 ხელშეკრულების ფარგლებში წარჩინებული პროფესიული სტუდენტის გამოვლენისა და მათი ფასიანი საჩუქრით დასაჩუქრების წესის განსაზღვრის შესახებ

დანართი

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღა’’ მიერ 2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პირველად და შემდგომ საფეხურებზე ანკეტა- კითხვარის დამტკიცების, 2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პირველად და შემდგომ საფეხურებზე მისაღებ პროგრამებზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხის განსაზღვის, პროგრამებზე დაშვების წინაპირობის, მისანიჭებელი კავალიფიკაციის განსაზღვრის, სასწავლო პროგრამების განსაზღვრის, პროფესიული სტუდენტების კონტიგენტის რაოდენბის განსაზრვრის, პროგრამების ხნგრძლივობის განსაზღვრის და 2018 წლის გაზაფხულის პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პირველად და შემდგომ საფეხურებზე სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთათვის ადგილების განსაზღვრის შესახებ                                 

დანართი

სსიპ საზოგადობრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღა“ საბიუჯეტო ჯგუფის პროფესიული სტუდენტების საერთო საცხოვრებელში განთავსების განმხილველი მუდმივმოქმედი  კომისიის შექმნის შესახებ

2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა" პირველად და შემდგომ საფეხურებზე სწავლის დაწყების და 2017 წლის საშემოდგომო მიღებაზე და სხვა ახალ მიღებებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის, პროფესიული სტუდენტის აღრიცხვის ქაღალდის ჟურნალების გაუქმებისა და მხოლოდ ელექტრონული აღრიცხვის ჟურნალებით წარმოების განხორციელების შესახებ:

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღა’’ მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების შეფასების უწყისის დამტკიცების შესახებ, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორის  2016 წლის 01 დეკემბრის №01-04/151 ბრძანებაში ცვლილების განხორციელების  შესახებ              დანართი

 

2017 წლის საშემოდგომო მიღების განრიგის დამტკიცების  შესახებ ბრძანებაში და მის დანართში ცვლილების განხორციელების შესახებ      დანართი

 

2017 წლის საშემოდგომო მიღების განრიგის დამტკიცების შესახებ, კოლეჯის დირექტორის 2017 წლის 11 აგვისტოს №01-04/102 ბრძანებაში და მის დანართში ცვლილების განხორციელების შესახებ.         დანართი

 

 

2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის მე-2 საფეხურიდან ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის მე-3 საფეხურზე და  მზარეულის მე-2 საფეხურიდან მზარეული მე-3 საფეხურზე (შემდგომ საფეხურზე) გადამსვლელი აპლიკანტებისათვის პროფესიული ტესტირების ჩატარების განრიგის განსაზღვრის, პროფესიული ტესტირების მაქსიმალური ხანგრძლივობის დადგენის, აპლიკანტებისათვის ტესტების  დამტკიცების, ტესტირების შეფასების მინიმალური ზღვარის განსაზღვრის და ტესტირების კომისიი შექმნის შესახებ

 

2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე აპლიკანტების მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველადი საფეხურის რეიტინგული ჩამონათვალის შეცვლის ვადის განისაზღვრის შესახებ 

2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ტესტირებაში მონაწილეობის მიღების მიზნით საგამოცდო ცენტრის განსაზღვრის, პროფესიული ტესტირების ჩატარების განრიგის განსაზღვრის, პროფესიული ტესტირების მაქსიმალური ხანგრძლივობის დადგენის და ტესტირების კომისიის შექმნის შესახებ...

2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პირველად საფეხურზე ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების ხელის შეწყობის მიზნით აპლიკანტთა რეგისტრაციის, რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფის და 2017 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე პირველად საფეხურზე ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების ხელის შეწყობის მიზნით  წესრიგის დაცვაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფის  შესახებ...

დუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა კონკურსის შერჩევის შესახებ ბრძანება N01-04/143