სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღადაარსდა 1963 წელს, როგორც საშუალო ტექნიკური პროფესიული სასაწავლებელი, სადაც მზადდებოდა სამშენებლო მიმართულების კადრები. 1976 წელს იგი გახდა N90  ტექნიკური სასწავლებელი, 1985 წელს -საშუალო  ტექნიკური პროფესიული სასწავლებელი, ხოლო 1995-2006 წლიდან განათლების რეფორმების შედეგად გახდა პროფესიული სწავლების ცენტრი.

2006 წლიდან საქართველოში და რეგიონში ტურიზმისა და მშენებლობლობის განვითარების ფონზე კოლეჯმა დაიწყო მომზადება სამშენებლო მიმართულების სპეციალისტებთან ეთად ტურიზმის სფეროს სპეციალისტების: სასტუმრო საქმის, სარესტორნო საქმის, მიღება-განთავსების სპეციალისტები, ბარტენდერი, მზარეული, კონდიტერი, გიდი და ტუროპერატორი.

2011 წელს კოლეჯში განხორციელდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის საფუძვლიანი განახლება/რეაბილიტაცია, გაირა ავტორიზაცია და მოიპოვა უფლება განეხორციელებინა 52 სხვადასხვა სპეციალობის, მათ შორის უმაღლესი IV, V საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებიაღნიშნული სპეციალობები მოიცავდა შემდეგ სფეროებს: სამშენებლო, ტურიზმი, ბიზნეს ადმინისტრირება, სამედიცინო, აგრარულ და  IT, ცისკოს აკადემია.  

2015 წლიდან კოლეჯი ჩაერთო მოდულური საგანმანათლებლო პროგრანების შემუშავებაში და პილოტირებაში. ორი წლის განმავლობაში კოლეჯში გაუმჯობესთა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და განხორციელდა სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილობის შეძენა 29 მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის.

დღევანდელი მდგომარეობით კოლეჯი ავტორიზირებულია 52 საგანმანათლებლო პროგრამაზე, (მათ შორის 29 მოდულური) და 1700 პროფესიულ სტუდენტზე. კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და აღჭურვილობა პასუხობს თანამედროვე სტანდარტების მოთხოვნებს. კოლეჯს გააჩნია ადაპტირებული გარემო შშმ პირებისათვის, საერთო საცხოვრებელი, სასტუმრო. საბიუჯეტო, გრძელვადიან პროგრამებთან ერთად კოლეჯი ახორციელებს კერძო პირების, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების დაკვეთით მოკლევადიან მომზადება-გადამზადების კურსებს.

კოლეჯი მუდმივად ზრუნავს ხარისხის ამაღლებისათვის. ჩართულია საქართველოში განხორციელბულ ყველა მნიშვნელოვან პროექტში. 2016 წელს კოლეჯმა ერთერთმა პირველმა ქვეყანაში გაიარა ხარისხის მართვის/მენეჯმენტის ევროპული მოდელი EFQM-ის (გზა სრულყოფისაკენ) ვალიდაცია და აგრძელებს მუშაობას ამავე მოდელის EFQM-ის მომდევნო ეტაპების ვალიდაციისათვის.

მიმდინარე წლის სიახლე- ერთობლივი საერთაშორისო პროგრამები ესტონელებთან ერთად.

კოლეჯში დასაქმებულია 94 მაღალკვალიფიციური პედაგოგი, რომლთა უმრავლესობა მოწვეულია შესაბამისი ბიზნესიდან, მათი გადამზადება განხორციელდა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში და უცხოელი პარტნიორების დახმარებით.

          პერმანენტულად ხორციელდება სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები. კოლეჯი გამოირჩევა დასაქმის მაღალი პროცენტული მაჩვენებლებით.

      რეგიონში მარალი პრესტიჟიდან  და აბიტურიენტთა მზარდი მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, რაც გამოიხატება საგაზაფხულო და საშემოდგომო მიღებისას მაღალ კონკურსებში,   დაგეგმილია და 2017 წლის  მარტიდან გაიხსნება კოლეჯის ბათუმის ფილიალი

 

 თქვენი წარმატება ჩვენი მისიაა