ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციის სტრუქტურა

სახელიგვარი

თანამდებობა

e-mail

ლაშა ხახუტაიშვილი

დირექტორი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

კახა ბოლქვაძე

დირექტორის მოადგილე

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ირმა მეგრელიძე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნატო რომანაძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

თამარ თედორაძე

სასწავლო-საწარმო პრაქტიკის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნელი გუგუნავა

სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

რომან მემარნე

საწარმო პრაქტიკის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ილია ბაჟუნაიშვილი

 საწარმო პრაქტიკის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მალვინა ჯიჯავაძე

ფინანსუ

რი მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნათია ტაკიძე

შესყიდვების სპეციალისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ბიჭიკო ჯინჭარაძე

ლოჯისტიკი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მარიამ მინაშვილი

ბუღალტერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნათია ქობულაძე

ბუღალტერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ზაზა მეგრელიძე

მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

თალიკო რევაზიშვილი

ბიბლიოთეკარი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ლიუზა რომანაძე

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ზვიად სირაბიძე

პიარისა და მარკეტინგის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნინო მჟავანაძე

პიარისა და მარკეტინგის მენეჯერი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მარია წულუკიძე

ღონისძიებათა ორგანიზატორი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნატო შაქარიშვილი

ადამიანური რესურსების სპეციალისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

თეონა მენაფირე

რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

გიორგი ხახუტაიშვილი

ქსელის ადმინისტრატორი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ასლან სტამბოლიშვილი

კომპიუტერული ქსელის სპეციალისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

სოფო მოწყობილი

საქმისმწარმოებელი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ჭაბუკი ვერულიძე

იურისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ლია დოლიძე

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნათია კახიძე

მიმღები ადმინისტრატორი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ეთერ ვერულიძე

ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ეთერ ანანიძე

სასწავლო პროცესის სპეციალისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნათია ევგენიძე

ხარისხის მართვის სპეციალისტი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ლია ნონიკაშვილი

ფაბლაფის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ნინა ბეჭვაია

კვების ბლოკის ხელმძღვანელი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ამირან ათაბაძე

საერთო საცხოვრებლის ადმინისტრატორი

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.