მარეგულირებელი დოკუმენტები

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა’’ 2018 წლის საშემოდგომო  მიღების განრიგის დამტკიცების შესახებ    დანართი

წესდება

შინაგანაწესი

თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

სტრატეგიული გეგმის შედგენის მეთოდოლოგია

სტრატეგიული გეგმა  

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღას’’ ყოველწლიური ანგარიში საგანმანათლებლო, ფინანსური და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობის შესახებ

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი.

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

პროგრამების  განხორციელების შეფასების წესი

საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების წესი

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის, შეჩერების, მობილობის, პროფესიული სტუდენტის მიღწევის შეფასების, მოდულური პროგრამების შეცვლის და გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი სტუდენტების შემდგომი განათლების უზრუნველყოფის წესი

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის  გაცემის წესი

პროფესიული სტუდენტთა ჩარიცხვის წესი

პროფესიული სტუდენტის შეფასებასთან დაკავშირებული რეგულაციები

რეესტრის წარმოების წესი

საქმისწარმოების წესი

სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მარეგულირებელი წესი

კონკურსის წესი ტურიზმის მიმართულების დუალური პროგრამებისთვის

მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით გამოცემული სამართლებრივი აქტები

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღა’’ სამეთვალყურეო საბჭოს პროფესიულ სტუდენტთა მშობელის წარმომადგენლის და პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენლების არჩევნების ორგანიზებისთვის საარჩევნო კომისიის შექმნის, არჩევნებში კანდიტათა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის და არჩევნების დღის განსაზღვრის  შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯში ,,ახალი ტალღა“ 2018 წლის საშემოსდგომო მიღებაზე ორგანიზებულ პროფესიულ ტესტირებაზე პირველად და შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის, 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე ორგანიზებულ პროფესიულ ტესტირებაზე პირველად და შემდგომ საფეხურზე ჩასარიცხად აპლიკანტთა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის, 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე ორგანიზებულ პროფესიულ ტესტირებაზე პირველადი საფეხურის ტექსტირებაში მიღებულიქულის/ქულების შენახვის ვადის განსაზღვრის და 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პირველად და შემდგომ საფეხურებზე მიმღები კომისიის განსაზრვრის შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯიში „ახალი ტალღა“ ხანძრის პირობებში ევაკუაციის უზრუნველყოფისათვის პერსონალის მოქმედებების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ  დანართი

პროფესიული საგანმანათლებლო (მოდულური) პროგრამის შემუშავების წესი,                  პროგრამის დამტკიცებისა და მასში ცვლილების შეტანის პროცედურა.

სსსმ/შშმ პროფესიული სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცედურები

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯში,,ახალი ტალღამფლობელობაში/სარგებლობაში არსებულ შენობა-ნაგებობაში და მის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევასთან დაკავშირებული მოქმედი წესების განსაზღვრის შესახებ

 დუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  აპლიკანტთა კონკურსით შერჩევის წესი