მარეგულირებელი დოკუმენტები

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა’’ 2018 წლის საშემოდგომო  მიღების განრიგის დამტკიცების შესახებ    დანართი

წესდება

შინაგანაწესი

თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

სტრატეგიული გეგმის შედგენის მეთოდოლოგია

სტრატეგიული გეგმა  

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღას’’ ყოველწლიური ანგარიში საგანმანათლებლო, ფინანსური და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობის შესახებ

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი.

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

პროგრამების  განხორციელების შეფასების წესი

საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების წესი

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის, შეჩერების, მობილობის, პროფესიული სტუდენტის მიღწევის შეფასების, მოდულური პროგრამების შეცვლის და გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი სტუდენტების შემდგომი განათლების უზრუნველყოფის წესი

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის  გაცემის წესი

პროფესიული სტუდენტთა ჩარიცხვის წესი

პროფესიული სტუდენტის შეფასებასთან დაკავშირებული რეგულაციები

რეესტრის წარმოების წესი

საქმისწარმოების წესი

სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მარეგულირებელი წესი

კონკურსის წესი ტურიზმის მიმართულების დუალური პროგრამებისთვის

სტუდენტების შეფასების მტკიცებულებების შენახვის ვადებისა და შენახვაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის წესი

ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მექანიზმები

მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით გამოცემული სამართლებრივი აქტები

2018 წლის საშემოშდგომო მიღებაზე აპლიკანტის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველადი საფეხურის რეიტინგული ჩამონათვალის შეცვლის, ან ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების ვადის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა“ 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის მე-2 საფეხურიდან ავტომობილის დიაგნოსტიკოსის მე-3 საფეხურზე და მზარეულის მე-2 საფეხურიდან მზარეულის მე-3 საფეხურზე (შემდგომ საფეხურზე) გადამსვლელი აპლიკანტებისათვის პროფესიული ტესტირების ჩატარების განრიგის განსაზღვრის, პროფესიული ტესტირების მაქსიმალური ხანგრძლივობის დადგენის, აპლიკანტებისათვის ტესტების დამტკიცების, ტესტირების შეფასების მინიმალური ზღვარის განსაზღვრის და ტესტირების კომისიის შექმნის შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯში ,,ახალი ტალღა’’ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ     დანართი

2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა ტესტირებაში მონაწილეობის მიღების მიზნით საგამოცდო ცენტრის განსაზღვრის, პროფესიული ტესტირების ჩატარების განრიგის განსაზღვრის, პროფესიული ტესტირების მაქსიმალური ხანგრძლივობის დადგენის და ტესტირების კომისიის შექმნის შესახებ

2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პირველად საფეხურზე ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების ხელის შეწყობის მიზნით აპლიკანტთა რეგისტრაციის, რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფის და 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პირველად საფეხურზე ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების ხელის შეწყობის მიზნით წესრიგის დაცვაზე პასუხისმგებელი პირების გამოყოფის, ამასთან ტესტირებისა და საცდელი ტესტირების დღის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღა’’ სამეთვალყურეო საბჭოს პროფესიულ სტუდენტთა მშობელთა წარმომადგენლის და პროფესიული მასწავლებელის წარმომადგენელთა  არჩევნების  შესახებ 

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღა’’ სამეთვალყურეო საბჭოს პროფესიულ სტუდენტთა მშობელის წარმომადგენლის და პროფესიული განათლების მასწავლებელთა წარმომადგენლების არჩევნების ორგანიზებისთვის საარჩევნო კომისიის შექმნის, არჩევნებში კანდიტათა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის და არჩევნების დღის განსაზღვრის  შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯში ,,ახალი ტალღა“ 2018 წლის საშემოსდგომო მიღებაზე ორგანიზებულ პროფესიულ ტესტირებაზე პირველად და შემდგომ საფეხურზე ჩარიცხვის მიზნით სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის, 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე ორგანიზებულ პროფესიულ ტესტირებაზე პირველად და შემდგომ საფეხურზე ჩასარიცხად აპლიკანტთა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის, 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე ორგანიზებულ პროფესიულ ტესტირებაზე პირველადი საფეხურის ტექსტირებაში მიღებულიქულის/ქულების შენახვის ვადის განსაზღვრის და 2018 წლის საშემოდგომო მიღებაზე პირველად და შემდგომ საფეხურებზე მიმღები კომისიის განსაზრვრის შესახებ

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯიში „ახალი ტალღა“ ხანძრის პირობებში ევაკუაციის უზრუნველყოფისათვის პერსონალის მოქმედებების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ  დანართი

პროფესიული საგანმანათლებლო (მოდულური) პროგრამის შემუშავების წესი,                  პროგრამის დამტკიცებისა და მასში ცვლილების შეტანის პროცედურა.

სსსმ/შშმ პროფესიული სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცედურები

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯში,,ახალი ტალღამფლობელობაში/სარგებლობაში არსებულ შენობა-ნაგებობაში და მის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევასთან დაკავშირებული მოქმედი წესების განსაზღვრის შესახებ

 დუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  აპლიკანტთა კონკურსით შერჩევის წესი