პედაგოგებისა და სტუდენტების გაცვლითი პროგრამები ესტონეთში

2015 წლის 3 თებერვალს გაფორმდა ხელშეკრულება სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯ „ახალი ტალღა“ და 

ესტონეთის პროფესიული სწავლების ცენტრ „ვალგა“ შორისრომლის ფარგლებში დაგეგმილია 

ურთიერთთანამშრომლობა განათლების სფეროში:

        o პედაგოგებისა და ადმინისტრაციული პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება.

        o სასწავლო პროგრამებისა და სილაბუსების სრულყოფა.

        o ახალი პროგრამების დანერგვა.

        o პროფესიულ სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამების გაგრძელება და გაფართოება.

        o კურსდამთავრებულების ჩართვა ესტონეთში სწავლის გაგრძელებასთან დაკავშირებით.

        o გამოფენებშიკონკურსებში და ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვა.