პროგრამის მიზანია, დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობა მათთვის სახელობო იარაღების შესყიდვის გზით საგრანტო განცხადების მიღება დაიწყო 15 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 10 ოქტომბრის ჩათვლით.

Безымянный