მარეგულირებელი დოკუმენტები

წესდება

შინაგანაწესი

თანამდებობრივი ინსტრუქცია

ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

სტრატეგიული გეგმის შედგენის მეთოდოლოგია

სტრატეგიული გეგმა  

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,ახალი ტალღას’’ ყოველწლიური ანგარიში საგანმანათლებლო, ფინანსური და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საქმიანობის შესახებ

არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი.

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

პროგრამების  განხორციელების შეფასების წესი

საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების წესი

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის, შეჩერების, მობილობის, პროფესიული სტუდენტის მიღწევის შეფასების, მოდულური პროგრამების შეცვლის და გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი სტუდენტების შემდგომი განათლების უზრუნველყოფის წესი

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის  გაცემის წესი

პროფესიული სტუდენტთა ჩარიცხვის წესი

პროფესიული სტუდენტის შეფასებასთან დაკავშირებული რეგულაციები

რეესტრის წარმოების წესი

საქმისწარმოების წესი

სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მარეგულირებელი წესი

მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით გამოცემული სამართლებრივი აქტები

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯიში „ახალი ტალღა“ ხანძრის პირობებში ევაკუაციის უზრუნველყოფისათვის პერსონალის მოქმედებების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ  დანართი

პროფესიული საგანმანათლებლო (მოდულური) პროგრამის შემუშავების წესი,                  პროგრამის დამტკიცებისა და მასში ცვლილების შეტანის პროცედურა.

სსსმ/შშმ პროფესიული სტუდენტებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების პროცედურები

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯში,,ახალი ტალღამფლობელობაში/სარგებლობაში არსებულ შენობა-ნაგებობაში და მის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევასთან დაკავშირებული მოქმედი წესების განსაზღვრის შესახებ

 დუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  აპლიკანტთა კონკურსით შერჩევის წესი