ხარისხის მართვის სამსახური


1. კოორდინაციას უწევს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის გავლის პროცესს;

2. ახორციელებს მუდმივ მონიტორინგს ავტორიზაციის პირობების შესრულებაზე და ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში აცნობებს დირექციას;

3. კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში ადგენს თვითშეფასების ანგარიშს, საჭიროების შემთხვევაში თვითშეფასების კითხვარს;

4. სისტემატურად ახორციელებს ხარისხის შიდა შეფასებას, რისთვისაც უფლებამისილია - ნებისმიერი სტრუქტურული ერთეულიდან გამოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია, ხოლო სამსახურები ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ მიაწოდონ ეს ინფორმაცია ან აცნობონ მიზეზი მის მიწოდებაზე უარის თქმის შესახებ;

- აწარმოოს პროფესიულ სტუდენტთაგამოკითხვები;

- აწარმოოს პერსონალის ანონიმური ან ღია გამოკითხვები;

- დაესწროს ლექცია-მეცადინეობებს, პრაქტიკების მიმდინარეობას;

- ფიზიკურად შეამოწმოს ბიბლიოთეკის მუშაობა, წიგნადი ფონდი, კატალოგები და სხვა;

- სისტემატურად განახორციელოს ვებ-გვერდის მონიტორინგი;

- სისტემატურად განახორციელოს სასწავლო და საგამოცდო პროცესის მონიტორინგი;

- განახორციელოს ყველა ღონისძიება არსებული ხარვეზების გამოსავლენად, რაც ხელს არ შეუშლის დაწესებულების ნორმალურ ფუნქციონირებას და არ შელახავს სასწავლებლის იმიჯს, სტუდენტის და პერსონალის პირად ღირსებასა და რეპუტაციას;

5. გასცემს დასკვნას საგანმანათლებლო პროგრამების, ასევე სასწავლო პროცესში გამოყენებული სხვა მასალების დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაზე;

6. საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების შედეგად საჭიროების შემთხვევაში შეიმუშავებს რეკომენდაციებსა და შესაბამის სამოქმედო გეგმას საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი სრულყოფის მიზნით და განსახილველად წარუდგენს დირექციას;

7. ახორციელებს კონტროლს პროფესიულ მასწავლებელთა თვითგანვითარების და კვალკიფიკაციის ამაღლების პროცესზე;

8. ატარებს ლექცია-სემინარებს სწავლების, სტუდენტის შეფასების თანამედროვე მეთოდების, განათლების სფეროში უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებების პერსონალისათვის გაცნობის მიზნით, უწევს მათ კონსულტირებას და დახმარებას პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად.

კოლეჯში ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მექანიზმი მოიცავს სისტემურობას და ხარისხის კონტროლის ციკლურ სისტემას - „დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე და განავითარე“

იხილეთ დოკუმენტი

პროგრამის განმახორციელებლი პროფესიული განათლების მასწავლებლის გამოკითხვა მნიშვნელოვანია პროგრამის შეფასებისა და განვითარებისათვის

იხილეთ კითხვარი

პროფესიული სტუდენტის გამოკითხვა მნიშვნელოვანია პროგრამის შეფასებისა და განვითარებისათვის

იხილეთ კითხვარი

დამსაქმებელთა გამოკითხვა მნიშვნელოვანია ბაზრის კვლევისა და პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრის მიზნით, ასევე პროგრამის შეფასებისა და განვითარებისათვის

იხილეთ კითხვარი

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა მნიშვნელოვანია ბაზრის კვლევის მიზნით, ასევე პროგრამის შეფასებისა და განვითარებისათვის

იხილეთ კითხვარი

სასწავლო პროცესისი და პროფესიული სტუდენტების შეფასების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებულია კალენდარული გეგმის, უწყისის და შეფასების ინსტრუმენტის ფორმები სხვადასხვა შეფასების მიმართულებისათვის.

კალენდარული გეგმა | ზეპირი გამოკითხვა | ტესტი | პრაქტიკული დავალება - პროცესზე დაკვირვება | პროცესზე დაკვირვება (ზეპირი გამოკითხვა) | პრაქტიკული დავალება - პროდუქტის შეფასება | უწყისი