ტრენინგი - „სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომები პროფესიულ განათლებაში და პროფესიული სტუდენტების მიღწევების შეფასება“

📌მ/წ 9,10,11 დეკემბერს სსიპ კოლეჯში ,,ახალი ტალღა" პროფესიული უნარების სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების გუნდის ორგანიზებით, პროფესიული მასწავლებლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი - „სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომები პროფესიულ განათლებაში და პროფესიული სტუდენტების მიღწევების შეფასება“
📌ტრენინგის მიზანია პროფესიული განათლების მასწავლებლების მხარდაჭერა სწავლა-სწავლების ჰოლისტურად დაგეგმვა-განხორციელების, სასწავლო პროცესის გაანალიზების, ციფრული კომპეტენციების გაუმჯობესებისა და პროფესიული სტუდენტის შეფასების მიდგომების დანერგვის მიმართულებით
👇ტრენინგზე განხილული იყო ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა:
🔹სტუდენტზე ორიენტირებული მიდგომების გამოყენება და ანალიზი
🔹კომპეტენციებზე დაფუძნებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა
🔹სასწავლო პროცესში ინოვაციური მეთოდებისა და ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება
🔹სტუდენტთა შეფასების პროცესი, შეფასების შედეგების დოკუმენტირება, ანალიზი, შეფასების ინსტრუმენტის შექმნა