კოლეჯის ადმინისტრაცია

კახა ბოლქვაძე

დირექტორის მოადგილე

კახა ბოლქვაძე

ირმა მეგრელიძე

ხარისხის მართვის მენეჯერი

ირმა მეგრელიძე

ჭაბუკი ვერულიძე

იურისტი

ჭაბუკი ვერულიძე

მალვინა ჯიჯავაძე

ფინანსური მენეჯერი

მალვინა ჯიჯავაძე

სოფო რომანაძე

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

სოფო რომანაძე