პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N212 28.10 .2019

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N213 28.10 .2019

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისს ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება N214 28.10 .2019

სსიპ კოლეჯ " ახალი ტალღისთვის" პროფესიული მომზადების პროგრამის -"საწყობის ლოგისტიკის ოპერატორი " დადასტურების შესახებ. N1079 08.11 .2019

სსიპ კოლეჯის " ახალი ტალღა" ავტორიზაციის საბჭოს შესახებ. N106 14.0 5 .2019

სსიპ კოლეჯის " ახალი ტალღა" საგანმანათლებლო პროგრამენის დამატების შესახებ. N105 14.0 5 .2019

სსიპ პროფესიული კოლეჯი "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის შესახებ - გადაწყვეტილება N381 01.12.2011

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრი შესახებ - გადაწყვეტილება N55 23.02.2012

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის შესახებ - გადაწყვეტილება N27 23.09.2016

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ქარმოების შეწყვეტისა და ბათუმში პროგრამების განხორციელების შესახებ - გადაწყვეტილება N13 28.04.2017

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N50 22.09.2017

სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N51 22.09.2017

სსიპ საზოგადოებრივ კოოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N04 06.03.2018

სსიპ საზოგადოებრივ კოოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N05 06.03.2018

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N49 29.03.2018