პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები

სსიპ კოლეჯ " ახალი ტალღისთვის" პროფესიული მომზადების პროგრამის -"საწყობის ლოგისტიკის ოპერატორი " დადასტურების შესახებ. N1079 08.11 .2019

სსიპ კოლეჯის " ახალი ტალღა" ავტორიზაციის საბჭოს შესახებ. N106 14.0 5 .2019

სსიპ კოლეჯის " ახალი ტალღა" საგანმანათლებლო პროგრამენის დამატების შესახებ. N105 14.0 5 .2019

სსიპ პროფესიული კოლეჯი "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის შესახებ - გადაწყვეტილება N381 01.12.2011

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრი შესახებ - გადაწყვეტილება N55 23.02.2012

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის შესახებ - გადაწყვეტილება N27 23.09.2016

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღის" ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული ქარმოების შეწყვეტისა და ბათუმში პროგრამების განხორციელების შესახებ - გადაწყვეტილება N13 28.04.2017

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N50 22.09.2017

სსიპ კოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N51 22.09.2017

სსიპ საზოგადოებრივ კოოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N04 06.03.2018

სსიპ საზოგადოებრივ კოოლეჯი "ახალი ტალღისთვის" ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ - გადაწყვეტილება N05 06.03.2018

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N49 29.03.2018

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N50 29.03.2018

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N144 07.09.2018

სსიპ საზოგადოებრივ კოლეჯ "ახალი ტალღისთვის" პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ - გადაწყვეტილება N155 11.09.2018