ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სათაური ბმული
61 პირველადი გადაუდებელი დახმარება

ჩამოტვირთვა

62 რაოდენობრივი წიგნიერება

ჩამოტვირთვა

63 საექსკურსიო საქმე

ჩამოტვირთვა

64 სასტუმროს საქმე

ჩამოტვირთვა

65 ღონისძიების დაგეგმვა

ჩამოტვირთვა

66 ინფორმ. ტექნ. მხარდაჭერის სპეციალისტი

ჩამოტვირთვა

67 კონსულტანტ გამყიდველი

ჩამოტვირთვა

68 ტუროპერეიტინგი

ჩამოტვირთვა

69 ხის მხატვრული დამუშავება

ჩამოტვირთვა

70 საექთნო საქმე

ჩამოტვირთვა

71 ვებ-ინტერფეისის დეველოპერი

ჩამოტვირთვა

72 ვიზაჟისტი

ჩამოტვირთვა

73 საპარიკმახელო საქმე

ჩამოტვირთვა

74 ელექტრო და ციფრ. მოწყობ. დიაგნოსტ. შემკეთებელი

ჩამოტვირთვა

75 რესტორნის სერვის მენეჯერი

ჩამოტვირთვა

76 რკინაბეტონთა სამუშაოთა წარმოება

ჩამოტვირთვა

77 კალატოზი

ჩამოტვირთვა

78 მღებავი

ჩამოტვირთვა

79 მძიმე სამშენებლო ტექნიკა

ჩამოტვირთვა

80 თაბაშირ მუყაოს სპეციალისტი

ჩამოტვირთვა