ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სათაური ბმული
101 კომპიუტერული ბუღალტრული აღრიცხვა

ჩამოტვირთვა

102 სააღრიცხვო ინფორმაციის განზოგადება

ჩამოტვირთვა

103 ელექტრონული ცხრილები

ჩამოტვირთვა

104 ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები

ჩამოტვირთვა

105 მმართველობითი აღრიცხვა ი. ჭილაძე;

ჩამოტვირთვა

106 ცხრილური რედაქტორი.ელ სახელმძღვანელო

ჩამოტვირთვა

107 აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში ტომი-პირველი

ჩამოტვირთვა

108 აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში ტომი მეორე

ჩამოტვირთვა

109 აუდიტის საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

110 დამხმარე სახელმძღვანელო ელექტრომემონტაჟეთა შეგირდებისთვის

ჩამოტვირთვა

111 ჰიგიენა და სამედიცინო ეკოლოგია

ჩამოტვირთვა

112 კონდიტერი - მაია მსხილაძე - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - 2016

ჩამოტვირთვა

113 საქართველოს კანონი ,,პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი“,

ჩამოტვირთვა

114 კვების პროდუქტების ზოგადიტექნოლოგია

ჩამოტვირთვა

115 საქართველოს საზღვაო კოდექსი

ჩამოტვირთვა

116 საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება

ჩამოტვირთვა

117 ავტომობილის სამუხრუჭო სისტემის ეფექტიანობის ექსპრეს-კონტროლის მეთოდისა და სადიაგნოსტიკო მოწყობილობათა დამუშავება

ჩამოტვირთვა

118 შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემების მეთოდური მითითება

ჩამოტვირთვა

119 თ. ჟორდანია, ზ. ეზუგბაია - „სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია“.

ჩამოტვირთვა

120 ესაძე თ. საშენი მასალები

ჩამოტვირთვა