ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სათაური ბმული
141 ადამიანის ფიზიოლოგია წიგნი1

ჩამოტვირთვა

142 ადამიანის ფიზიოლოგია-2

ჩამოტვირთვა

143 ფუნქციური ბიოქიმია

ჩამოტვირთვა

144 ლაბორატორიული პრაქტიკუმი მიკრობიოლოგიაში

ჩამოტვირთვა

145 ფირცხალავა, ნ., ზოგადი და არაორგანული ქიმიის შესავალი,

ჩამოტვირთვა

146 კიკნაძე ნ. ანალიზური ქიმია

ჩამოტვირთვა

147 ცანავა. ფარმაცევტული ქიმია

ჩამოტვირთვა

148 სივსივაძე კ.მეორე თაობის ზოგიერთი ანტიფსიქოზური საშუალების ქიმიურ ტოქსიკოლოგიური ანალიზი

ჩამოტვირთვა

149 სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის დამზადების საფუძვლები

ჩამოტვირთვა

150 ვეტერინარია

ჩამოტვირთვა

151 ნილ კემპბელი, ჯეინ ბ. რისი, ბიოლოგია

ჩამოტვირთვა

152 „მეცხოველეობის“სპეციალობების სტუდენტებისათვის

ჩამოტვირთვა

153 მსხვილი რქოსანი პირუტყვის პროფილაქტიკა და მკურნალობა

ჩამოტვირთვა